Autismispektri häired

Termini „autismispektri häired“ alla on koondatud autism, pervasiivsed arenguhäired ja aspergeri sündroom.

Nende käitumuslikud sümptomid erinevad inimesti ja ka samal inimesel erinevatel aegadel. Mõned sümptomid võivad olla silmapaistvamad ja intensiivsemad ühes vanuses ning elu jooksul muutuda.

Samuti erinevad kognitiivsed võimed, ulatudes keskmisest või  kõrgest intellektist sügava vaimse mahajäämuseni.

Olenemata individuaalsest mitmekesisusest on kõikidel juhtudel esindatud meditsiinilised põhijooned kolmes valdkonnas.

Vastastikuse sotsiaalse tegevuse häired

Mõnedel inimesed on enesessetõmbunud või passiivsed sotsiaalsetes tegevustes ning nad võivad tunda väga vähest huvi teiste inimeste vastu. Teised võivad aga olla aktiivsed oma katsetes osaleda sotsiaalsetes tegevustes, tehes seda kummalisel, ühepoolsel ja pealetükkival moel, arvestamata teiste reaktsioonidega. Kõigile on ühine piiratud empaatiavõime, aga enamus suudab näidata kiindumust omal viisil.

Verbaalse ja mitteverbaalse kommunikatsiooni kahjustus

ASH puhul on kõne areng väga erinev. On selliseid, kes ei hakka kunagi rääkima. Teised seda teevad, aga seejärel (tihti vanuses 1,5- 2 aastat) võib tulla taandareng. Mõnedel neist on väga hea rääkimisoskus, aga raskusi arusaamisega – eriti abstraktsete mõistete puhul. Kõne on sageli ebatavaline, sisaldades kajakõnet, asesõnade vale kasutust ja sõnade väljamõtlemist. Kõigil autislikel inimestel on mingil määral raskusi suhtlemisel teistega.

Esineb pilgu vältimisest, võimetust aru saada näoilmetest või teistest kehahoiakute ja žestidega edastatud sõnumitest.

Peamised puudujäägid on sotsiaalseks läbikäimiseks ja vastastikuse suhtluse reguleerimiseks vajalikes käitumisviisides. Sageli on raskusi teiste emotsioonidest arusaamisel. ASH-ga inimese enda eneseväljendus ja emotsioonid on samuti häirest mõjutatud.

Piiratud huvid ja käitumismallid

Loomingulised oskused on sageli mingil määral kahjustunud. Enamus ASH-ga lapsi ei suuda kasutada mängimisel kujutlusvõimet, see piirab nende võimet teiste kavatsustest ja emotsioonidest aru saada. Loominguline tegevus, kui seda on, ei vii nende mängudeni, mida saaks eakaaslastega mängida.

Käitumismustrid on tihti korduvad ja rituaalsed. ASH-ga inimesed kiinduvad ebatavalistesse ja kummalistesse objektidesse ja teevad tihti stereotüüpseid, korduvaid liigutusi.

Nad on väga vastu muutustele. Isegi väikesed keskkonnamuutused võivad tekitada sügavat hirmu.

Paljud autismiga lapsed, eriti need, kellel on kõrgemad intellektuaalsed võimed, arendavad endale välja kindlad, sageli ebaharilikud, huvid.

Lisaks neile valdkondadele võivad ASH-ga inimeste elu teha keerulisemaks erinevad tajuhäired, ülitundlikkus helide, valguse või puudutuste vastu.